15 Nisan 2019: GİB Tarafından Taslak Tebliği Yayımlandı!

Bu blog içeriği 19 Ekim 2019 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan tebliğe göre güncellenmiştir. Güncel Tebliğ maddelerine dair blog yazımıza bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı!

Tebliğ kapsamına girecek firmalar yeni dönemde; e-Arşiv Fatura, e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-SMM ve e-MM sistemine zorunlu geçiş yaparak e-Dönüşüm sürecine hız verecek.

Güncel Tebliğ maddelerine ilişkin blog yazımıza bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

e-İrsaliye

Yeni güncelleme: e-İrsaliye uygulaması hakkında GİB tarafından yayımlanan Genel Tebliğ ile elektronik irsaliye uygulamasının ne zaman zorunlu hale geleceği konusu da aydınlatılmış oldu.

Tebliğ kapsamında; 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin 1 Temmuz 2020 tarihi ile e-İrsaliye uygulamasına geçmesi zorunlu hale getirildi.

_________________________________________________________________________________________

e-Arşiv Fatura ve e-Fatura

Söz konusu Tebliğ’e göre;

e-Arşiv uygulamasına, mükelleflere GİB tarafından ücretsiz sunulan e-Arşiv portal üzerinden dahil olunabilir. Hali hazırda e-Fatura mükellefi olan firmalara, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle e-Arşiv kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracılarının 1.1.2020 itibariyle e-Arşiv uygulamasına geçmesi zorunludur.

Başkanlık, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 3 aylık süre vermek suretiyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirmeye yetkili kılınmıştır.

e-Dekont ve e-Serbest Meslek Makbuzu

Söz konusu taslak ile;

Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 1.2.2020 tarihi itibariyle; faaliyette olanlar 1.6.2020 tarihinde, 1.2.2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyete başlayacak olanlar ise, başlama tarihinden sonraki üçüncü ayın sonunda serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır.

Tebliğe e-Dekont uygulaması da dahil edilerek bankaların hali hazırda kağıt ortamda düzenlemek, muhafaza ve ibraz etmek durumunda kaldığı DEKONT belgesinin elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenip, muhafaza ve ibraz edilmesine imkan verilmesi ve bu düzenleme ile dileyen bankaların söz konusu uygulamadan yararlanabilmesine imkan verilmiştir.

Tebliğ hakkında detaylı bilgi almak ve regülatif ürünlerimizi incelemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

e-Defter

Söz konusu Tebliğ’e göre;

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren), e-Defter uygulamasına da geçiş yapmak zorundadır.

e-Defterleri, mükelleflerin kendine ait e-İmza veya mali mühürle imzalaması durumuna ilave olarak; e-Defter hizmetinden yararlandığı özel entegratörünün e-İmza veya mali mührü ile imzalayabilmesi imkanı getirilmiştir.

e-İrsaliye Rehberi

Shares Share