Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Yayımlanan Genel Tebliğ Ne İfade Ediyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı!

Tebliğ kapsamına girecek firmalar yeni dönemde; e-Arşiv Fatura, e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter, e-SMM ve e-MM sistemine zorunlu geçiş yaparak e-Dönüşüm sürecine hız verecek.

e-Fatura: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Düzenlemeler

 • 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1.7.2020 tarihi ile e-Fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur.
 • 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde bu koşulları sağlayan mükelleflerin, ilgili hesap dönemini izleyen yılın 7. ayının başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmesi zorunludur.

e-Arşiv Fatura: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Düzenlemeler

 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan kullanıcıların 1.1.2020 itibariyle e-Arşiv uygulamasına geçmesi zorunludur.
 • Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracılarının 1.1.2020 itibariyle e-Arşiv uygulamasına geçmesi zorunludur.

e-İrsaliye: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Düzenlemeler

 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, 1.7.2020 tarihi ile e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorunludur.
 • e-İrsaliye alıcısı mükellefler, e-İrsaliye Yanıtını kullanarak; e-İrsaliye’de belirtilen malların ne kadarlık kısmını teslim alıp/kabul ettiklerini, teslim sırasında kabul edilmeyen mal miktarı ve nedenleri ile ilgili bilgileri, uygulama üzerinden e-İrsaliye göndericisine iletebilirler.
 • E-İrsaliye yanıtı ile yapılan kısmi kabul durumlarında, kabul edilmeyen malların satıcısına geri gönderimi için:
 • Alıcının e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı kullanıcı olması durumunda e-İrsaliyenin ayrıca düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Alıcının uygulamaya kayıtlı kullanıcı olmaması durumunda ise; matbu kağıt sevk irsaliyesinin ayrıca düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Ret işlemi malın fiili sevkinden önce yapılmalıdır.

e-Defter: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Düzenlemeler

 • e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren) ve Genel Tebliğ yayım tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler 1/1/2020 tarihinden itibaren; 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren, e-Defter uygulamasına da geçiş yapmak zorundadır.
 • e-Defterleri, mükelleflerin kendine ait e-İmza veya mali mühürle imzalaması durumuna ilave olarak; e-Defter hizmetinden yararlandığı özel entegratörünün e-İmza veya mali mührü ile imzalayabilmesi imkanı getirilmiştir.

e-Serbest Meslek Makbuzu: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Düzenlemeler

 • Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 1.2.2020 tarihi itibariyle; faaliyette olanlar 1.6.2020 tarihinde, 1.2.2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyete başlayacak olanlar ise, başlama tarihinden sonraki üçüncü ayın sonunda serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunda olacaklardır.

e-Müstahsil Makbuzu: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Düzenlemeler

 • Müstahsil makbuzunu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler 1.7.2020 itibariyle; komisyoncu ya da tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler ise 1.1.2020 itibariyle müstahsil makbuzlarını, e-müstahsil makbuzu olarak düzenlemek zorundadırlar.

e-Gider Pusulası: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Düzenlemeler

 • Gider Pusulası zorunlu bir uygulama değildir. Ancak GİB tarafından belirlenecek mükellefler, verilecek 3 ay süre sonunda gider pusulalarını e-Gider Pusulası olarak düzenlemek zorundalar.

e-Bilet: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Düzenlemeler

 • Karayolu taşıma yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden D1 yetki belgeli işletmeler 1.1.2021 tarihine kadar (2021 veya müteakip yıllarda faaliyetlerine başlayanlar, faaliyete başladığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren) e-Bilet uygulamasına geçmek zorundalar.
 • Sinema İşletmelerinin 1.7.2020 tarihine kadar (1.7.2020 tarihinden sonra faaliyetlerine başlayanlar, faaliyetlerine başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar) e-Bilet uygulamasına geçmek zorundadırlar.

e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi, e-Sigorta Poliçesi, e-Döviz Alım Satım Belgesi: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Düzenlemeler

 • Bu belgeler zorunlu değildir, ancak uygulamaya dahil olmak isteyen müesseselerin e-Fatura uygulamasına dahil olması gerekmektedir.
 • GİB tarafından belirlenen müesseseler, 3 aylık zaman dilimi içerisinde bu belgeleri elektronik yöntemlerle oluşturmak zorundadırlar.

e-Dekont: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine İlişkin Düzenlemeler

 • Sadece banka dekontlarını içeren bir uygulamadır ve zorunlu değildir. Bankalar isteğe bağlı olarak bu uygulamaya geçebilirler.
 • GİB tarafından belirlenen müesseseler 3 aylık zaman dilimi içerisinde bu belgeleri elektronik yöntemlerle oluşturmak zorundadırlar.

 

New call-to-action

Shares Share